Jess’s Delicious Dishes (@thisislicious) • • Green Smoothie 🥑 #avocado #banana #proteine #oatmeal #almondmilk #afterworkoutsnack #plantbased #smoothie #vegan #smooth #fitforlife #lifestyle • instagram Profile | user profile
  • Instagram media • Green Smoothie 🥑

#avocado #banana #proteine #oatmeal #almondmilk #afterworkoutsnack #plantbased #smoothie #vegan #smooth #fitforlife #lifestyle